Αποδοχή των Όρων Χρήσης

Οι παρόντες όροι συμφωνούνται μεταξύ του πελάτη («Εσείς» ή «Σας») και της Womanlandia LLC («Εταιρεία», «Εμείς», ή «Μας»). Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις μαζί με κάθε αναφερόμενο έγγραφο που ενσωματώνεται σε αυτούς (συνολικά, οι παρόντες «Όροι Χρήσης»), διέπουν την πρόσβασή και χρήση σας στην («Ιστοσελίδα»), περιλαμβάνοντας, ενδεικτικά, (εφεξής «περιλαμβάνοντας») , κάθε περιεχόμενο, λειτουργία και υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτό ή μέσω αυτού (συνολικά, η «Υπηρεσία»), είτε είστε επισκέπτης είτε εγγεγραμμένος χρήστης.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία και έχοντας την πρόθεση να δεσμευτείτε από αυτήν, αποδέχεστε και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Μας, που αναφέρεται και ενσωματώνεται στο παρόν. Αν δεν επιθυμείτε να συμφωνήσετε στους παρόντες Όρους Χρήσης ή στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Η Υπηρεσία παρέχεται και είναι διαθέσιμη σε χρήστες που είναι τουλάχιστον 18 ετών. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία δηλώνετε και εγγυάστε ότι βρίσκεστε στη νόμιμη ηλικία για να συνάψετε σύμβαση με την Εταιρεία και πως εκπληρώνετε όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις καταλληλότητας. Αν δεν εκπληρώνετε όλες τις εν λόγω προϋποθέσεις, δεν θα πρέπει να έχετε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία.

Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Σας παρέχουμε μία προσωπική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας. Ενδέχεται να αλλάζουμε και να ανανεώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης από καιρού εις καιρό, κατά την αποκλειστική διακριτική μας ευχέρεια. Όλες οι αλλαγές έχουν ισχύ άμεσα με την ανάρτησή τους και αό εκείνο το χρονικό σημείο εφαρμόζονται σε κάθε πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας. Ωστόσο, οποιαδήποτε αλλαγή στον τρόπο επίλυσης διαφορών που τίθεται στο Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία, δε θα εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε διαφορά για την οποία τα μέρη έχουν λάβει νόμιμη ειδοποίηση πριν την ημερομηνία της ανάρτησης της αλλαγής στην Υπηρεσία.

Η συνεχιζόμενη εκ μέρους Σας χρήση της Υπηρεσίας κατόπιν της ανάρτησης των τροποποιημένων Όρων Χρήσης σημαίνει ότι αποδέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Θα πρέπει να ελέγχετε συχνά αυτή τη σελίδα ώστε να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές, καθώς είναι δεσμευτικές για εσάς.

Πρόσβαση στην Υπηρεσία και Ασφάλεια Λογαριασμού

Διατηρούμε το δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε ή να τροποποιήσουμε την Υπηρεσία, και κάθε υπηρεσία ή υλικό που παρέχουμε στην Υπηρεσία, κατά την απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια, χωρίς προειδοποίηση. Δε θα φέρουμε ευθύνη αν, για οποιονδήποτε λόγο, όλες ή μέρος των Υπηρεσιών είναι μη διαθέσιμες οποιαδήποτε στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Από καιρού εις καιρό, ενδέχεται να διακόπτουμε την πρόσβαση σε ορισμένα μέρη της Υπηρεσίας, σε ολόκληρη την Υπηρεσία, σε χρήστες, περιλαμβανομένων των εγγεγραμμένων χρηστών.

Ευθυνόμαστε για:

 • Να προβαίνουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να έχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία, και
 • Να διασφαλίζουμε ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στην Υπηρεσία μέσω της σύνδεσης διαδικτύου Σας, έχουν γνώση των παρόντων Όρων Χρήσης και συμμορφώνονται με αυτούς.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή σε κάποιους από τους πόρους που προσφέρει, ενδέχεται να Σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένα στοιχεία εγγραφής ή άλλες πληροφορίες. Είναι προϋπόθεση για την εκ μέρους Σας χρήση της Υπηρεσίας ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχετε στην Υπηρεσία, περιλαμβανομένης της χρήσης κάθε διαδραστικής λειτουργίας της Υπηρεσίας είναι ορθές, επίκαιρες και πλήρεις. Αναγνωρίζετε πως όλες οι πληροφορίες που παρέχετε για να εγγραφείτε στην Υπηρεσία διέπονται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας και έχετε ενημερωθεί σχετικά με όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε αναφορικά με τις πληροφορίες Σας, όπως προγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία βρίσκεται διαθέσιμη εδώ.

Εάν επιλέξετε ή σας παρασχεθεί όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή άλλο στοιχείο ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας Μας, θα πρέπει να διοαχειρίζεστε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να μην τις αποκαλύπτετε σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή φορέα. Ο λογαριασμός Σας είναι προσωπικός, και δε θα πρέπει να παρέχετε πρόσβαση στην Υπηρεσία ή πτυχές αυτής σε κανένα άλλο πρόσωπο με τη χρήση του ονόματος χρήστη Σας, του κωδικού πρόσβασής Σας ή άλλης πληροφορίας ασφαλείας. Θα πρέπει να μας ειδοποιείτε άμεσα για κάθε μη εξουιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ονόματος χρήστη ή του κωδικού πρόσβασής Σας ή άλλη παραβίαση της ασφάλειας. Θα πρέπει επίσης να δοασφαλίζετε πως πραγματοποιείτε έξοδο από το λογαριασμό Σας στο τέλος κάθε επίσκεψης. Θα πρέπει να δείχνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν εισέρχεστε στο λογαριασμό Σας από δημόσιο ή κοινόχρηστο υπολογιστή, κατά τρόπο ώστε τρίτοι να μην είναι σε θέση να δουν ή να καταγράψουν τον κωδικό πρόσβασής Σας ή άλλη προσωπική πληροφορία.

Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιούμε κάθε όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, είτε επιλέγεται από Εσάς είτε παρέχεται από Εμάς, ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο, περιλαμβανομένου αν, κατά την άποψή Μας, έχετε παραβιάσει οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Η Υπηρεσία και το σύνολο του περιεχομένου, λειτουργιών και λειτουργικότητας (περιλαμβανομένων όλων των πληροφοριών, λογισμικού, κειμένου, παρουσιάσεων, εικόνων, βίντεο και ήχου και του σχεδιασμού, επιλογής και οργάνωσης) αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας, των δικαιοπαρόχων της ή άλλων παρόχων του εν λόγω υλικού και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού και κάθε άλλο δικαίωμα ιδιοκτησίας ή διανοητικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ και τη διεθνή νομοθεσία.

Οι παρόντες Όροι Χρήσης Σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία αποκλειστικά για την προσωπική μη εμπορική Σας χρήση. Δεν πρέπει να αναπαράγετε, διανέμετε, τροποποιείτε, δημιουργείτε παράγωγα έργα ή παρουσιάζετε δημόσια, εκτελείτε δημόσια, αναδημοσιεύετε, καταφορτώνετε, αποθηκεύετε ή μεταφέρετε οποιοδήποτε υλικό από την Ιστοδελίδα μας, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να αποθηκεύει προσωρινά αντίγραφα του εν λόγω υλικού στη μνήμη RAM ώστε να μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να δείτε αυτό το υλικό,
 • Μπορεί να αποθηκεύετε αρχεία που αποθηκεύονται αυτόματα στην κρυφή μνήμη από τον φυλλομετρητή Σας, για λόγους βελτίωσης της παρουσίασης,
 • Μπορείτε να εκτυπώσετε ή να καταφορτώσετε ένα αντίγραφο εύλογου αριθμού σελίδων της Υπηρεσίας για προσωπική Σας μη εμπορική χρήση και όχι για περαιτέρω αναπαραγωγή, δημοσίευση ή διανομή.
 • Αν παρέχουμε εφαρμογές υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου ή άλλες προς καταφόρτωση, μπορείτε να κατεβάσετε ένα μοναδικό αντίγραφο στη συσκευή υπολογιστή ή κινητού Σας αποκλειστικά για προσωπική Σας μη επαγγελματική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια καταφόρτωση θα συνεπάγεται αναγνώριση της συμφωνίας Σας να δεσμεύεστε από την σύμβαση αδείας τελικού χρήστη Μας για τις εν λόγω εφαρμογές, και
 • Αν παρέχουμε λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με ορισμένο περιεχόμενο, μπορείτε να προβαίνετε στις εν θέματι ενέργειες, όπως επιτρέπονται από τις εν λόγω λειτουργίες.

Δεν επιτρέπεται:

 • Να τροποποιείτε τα αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού από την παρούσα ιστοσελίδα,
 • Να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε απεικονίσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή καταγραφές ήχου ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο, και
 • Να διαγράφετε ή να αλλοιώνετε κάθε ειδοποίηση περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, από τα αντίγραφα υλικού από την παρούσα ιστοσελίδα.

Δεν πρέπει να αποκτάτε πρόσβαση ή να χρησιμοποιείτε για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας ή οποιωνδήποτε υπηρεσιών ή υλικού διαθέσιμων μέσω της Υπηρεσίας.

Αν εκτυπώσετε, αντιγράψετε, τροποποιήσετε, καταφορτώσετε ή με άλλο τρόπο χρησιμοποιήσετε ή παράσχετε σε άλλο πρόσωπο πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας κατά παράβαση των Όρων Χρήσης, το δικαίωμά Σας για χρήση της Υπηρεσίας θα σταματήσει άμεσα και θα πρέπει, κατ’ επιλογή Μας, να επιστρέψετε ή να διαγράψετε όλα τα αντίγραφα του υλικού που θα έχετε παραγάγει. Κανένα δικαίωμα, τίτλος, ή συμφέρον στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε περιεχόμενο στην Υπηρεσία δεν μεταβιβάζεται σε Εσας, και όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται ρητά διατηρούνται από την Εταιρεία. Κάθε χρήση της Υπηρεσίας που δεν επιτρέπεται ρητά από τους παρόντες Όρους Χρήσης συνιστά παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης και ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος ή άλλης νομοθεσίας.

Εμπορικά Σήματα

Η εταιρική επωνυμία, το λογότυπο της Εταιρείας και όλες οι σχετικές επωνυμίες, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων ή υπηρεσιών, σχεδιασμοί και σλογκανς, αποτελούν εμπορικά σήματα της Εταιρείας ή των θυγατρικών της ή δικαιοπαρόχων της. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτά τα σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας. Όλες οι άλλες επωνυμίες, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και υπηρεσιών, σχεδιασμοί και σλόγκανς στην Υπηρεσία, αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Απαγορευμένες Χρήσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μόνο για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους παρίντες Όρους Χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία:

 • Με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιονδήποτε εφαρμοστέο ομοσπονδιακό, κρατικό, τοπικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό (περιλαμβανομένης της νομοθεσίας σχετικά με την εξαγωγή δεδομένων ή λογισμικού προς και από τις ΗΠΑ ή άλλες χώρες),
 • Για σκοπούς εκμετάλλευσης, πρόκλησης βλάβης, ή απόπειρας εκμετάλλευσης ή πρόκλησης βλάβης σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο εκθέτοντάς τους σε ακατάλληλο περιεχόμενο, ζητώντας προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης ή άλλως,
 • Η αποστολή, εγνωσμένη παραλαβή, μεταφόρτωση, καταφόρτωση, χρήση, ή επαναχρησιμοποίηση οποιουδήποτε υλικού που δε συμμορφώνεται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που τίθενται στους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • Η διαβίβαση ή αποστολή διαφημιστικού ή προωθητικού υλικού, περιλαμβανομένων «junk emails», «μηνυμάτων αλυσίδας», «ενοχλητικής επικοινωνίας»(“spam”), ή κάθε άλλης αντίστοιχης επικοινωνίας,
 • Η πλαστοπροσωπία ή απόπειρα πλαστοπροσωπίας της Εταιρείας, η εργαζομένου της Εταιρείας, άλλου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα (περιλαμβανομένης της χρήσης διευθύνσεων email ή ονομάτων σχετιζόμενων με οποιονδήποτε από τους παραπάνω), και
 • Οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που απαγορεύει ή περιορίζει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο από το να χρησιμοποιεί ή να απολαμβάνει την Υπηρεσία, ή, όπως καθορίζεται από Εμάς, ενδέχεται να βλάψει την Εταιρεία ή χρήστες της Υπηρεσίας ή να τους εκθέσει σε ευθύνη.

Επιπλέον, δεν πρέπει:

 • Να χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία με οποιονδήποτε υρόπο που θα μπορούσε να απενεργοποιήσει, υπερφορτώσει, ζημιώσει ή εμποδίσει την ιστοδελίδα ή να παρέμβει με οποιονδήποτε τρόπο στη χρήση της Υπηρεσίας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, περιλαμβανομένης της δυνατότητας διενέργειας δραστηριοτήτων μέσω της Υπηρεσίας σε πραγματικό χρόνο.
 • Να χρησιμοποιείτε συσκευή ρομπότ, αράχνης ή κάθε άλλη αυτόματη συσκευή, διαδικασία ή μέσο για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Υπηρεσία για οποιονδήποτε σκοπό, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης ή αντιγραφής οποιουδήποτε υλικού της Υπηρεσίας,
 • Να χρησιμοποιείτε χειροκίνητη διαδικασία για να ελέγξετε ή να αντιγράψετε υλικό της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε άλλο μη επιτρεπόμενο σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή Μας,
 • Να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή διαδικασία που παρεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας,
 • Να εισάγετε οποιουσδήποτε ιούς «δούρειους ίππους»,ηλεκτρονικά σκουλήκια, λογικές βόμβες, ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές,
 • Να αποπειράσθε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε, να παρεμβαίνετε, να βλάπτετε ή να διακόπτετε οποιαδήποτε τμήματα της Υπηρεσίας, του εξυπηρετητή όπου είναι αποθηκευμένη η Υπηρεσία, ή οποιονδήποτε εξυπηρετητή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Υπηρεσία,
 • Να επιτίθεστε στην Υπηρεσία μέσω επίθεσης άρνησης της υπηρεσίας ή διανεμόμενης επίθεσης άρνησης της υπηρεσίας, και
 • Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο να αποπειράσθε να παρέμβετε στον ομαλό τρόπο λειτουργίας της Υπηρεσίας.

Συνεισφορές των χρηστών

Η Υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει πεδία μηνυμάτων, δωμάτια συζήτησης, προσωπικές ιστοσελίσες ή προφίλ, φόρουμ, πίνακες ανακοινώσεων, λίστες προϊόντων, σελίδες ελέγχου, και άλλες διαδραστικές λειτουργίες (συνολικά, «Διαδραστικές Υπηρεσίες») που επιτρέπουν στους χρήστες να αναρτούν, υποβάλλουν, δημοσιεύουν, παρουσιάζουν ή διαβιβάζουν σε άλλους χρήστες ή άλλα πρόσωπα (εφεξής «Ανάρτηση»),περιεχόμενο ή υλικό (συνολικά, «Συνεισφορές Χρηστών») στην ή μέσω της Υπηρεσίας.

Όλες οι Συνεισφορές Χρηστών πρέπει να συμμορφώνονται με τα Πρότυπα Περιεχομένου που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Οποιαδήποτε Συνεισφορά Χρηστών που αναρτάτε στην ιστοσελίδα θα θεωρείται μη-εμπιστευτική και μη-ιδιόκτητη. Παρέχοντας μία Συνεισφορά Χρηστών στην Υπηρεσία, παρέχετε σε Εμάς και στις θυγρατρικές και στους παρόχους υπηρεσιών Μας, και σε καθέναν απο τους αντίστοιχους αδειολήπτες, διαδόχους και εντολοδόχους των τελευταίων και της Εταιρείας το δικαίωμα χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, παράστασης, παρουσίασης, διανομής και καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο αποκάλυψης σε τρίτα μέρη κάθε τέτοιου υλικού για οποιονδήποτε σκοπό.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι:

 • Έχετε στην κατοχή σας ή ελέγχετε όλα τα δικαιώματα επί των Συνεισφορών Χρήστη και έχετε το δικαίωμα να παρέχετε την παρεχόμενη κατά τα ανωτέρω άδεια σε Εμάς και στις θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών Μας και σε καθέναν από τους αντίστοιχους αδειολήπτες, διαδόχους και εντολοδόχους των τελευταίων και της Εταιρείας, και
 • Όλες οι Συνεισφορές Χρήστη Σας βρίσκονται και θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται σε συμμόρφωση με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Κατανοείτε και αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνος/η για κάθε Συμβολή Χρήστη που υποβάλλετε ή συνεισφέρετε και πως Εσείς, και όχι η Εταιρεία, έχετε πλήρη ευθύνη για το εν λόγω περιεχόμενο, περιλαμβανομένης της νομιμότητας, αξιοπιστίας, ακρίβειας και καταλληλότητάς τους.

Δε φέρουμε ευθύνη ούτε είμαστε υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για  το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε Συνεισφορών Χρηστών αναρτώνται από Εσάς ή από οποιονδήποτε άλλον χρήστη της Υπηρεσίας.

Έλεγχος και Εκτέλεση-Καταγγελία

Διατηρούμε το δικαίωμα:

 • Να αποσύρουμε ή να αρνηθούμε να αναρτήσουμε οποιεσδήποτε Συνεισφορές Χρηστών για οποιονδήποτε λόγο ή και χωρίς λόγο κατά την απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια,
 • Να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια αναφορικά με κάθε Συνεισφορά Χρηστών που θεωρούμε απαραίτητη ή κατάλληλη κατά την απόλυτη διακριτική Μας ευχέρεια, πειλαμβανομένου, ενδεικτικά, αν θεωρούμε πως η εν λόγω Συνεισφορά Χρηστών παραβιάζει τους Όρους Χρήσης, περιλαμβανομένων των Προτύπων Περιεχομένου, παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλο δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου ή φορέα, απειλεί την προσωπική ασφάλεια των χρηστών της Υπηρεσίας ή του κοινού ή θα μπορούσε να δημιουργήσει ευθύνη της Εταιρείας,
 • Να αποκαλύψουμε την ταυτότητά Σας ή άλλη πληροφορία σχετικά με Εσάς σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος υποστηρίζει πως υλικό που έχει αναρτηθεί από Εσάς παραβιάζει τα δικαιώματα του εν λόγω τρίτου περιλαμβανομένων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα,
 • Να προβαίνουμε σε κατάλληλες νομικές ενέργειες, περιλαμβανομένης της αναγκαστικής εκτέλεσης για οποιαδήποτε παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Υπηρεσίας, και
 • Να διακόπτουμε ή να αναστέλλουμε την πρόσβασή Σας σε μέρος ή όλη την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ή χωρίς λόγι, περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, κάθε παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, διατηρούμε το δικαίωμα να συνεργαζόμαστε πλήρως με οποιεσδήποτε αρχές επιβολής του νόμου ή δικαστικές αρχές που Μας ζητούν ή Μας επιτάσσουν να αποκαλύπτουμε την ταυτότητα ή άλλη πληροφορία οποιουδήποτε αναρτά υλικό στην ή μέσω της Υπηρεσίας. ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΘΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΑΖΗΜΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ, ΑΔΕΙΟΛΗΠΤΕΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΟΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Η ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΑ Ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΜΕΡΗ Η ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Δεν μπορούμε να ελέγχουμε κάθε υλικό πριν την ανάρτησή του στην Υπηρεσία και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε έγκαιρη απόσυρση κάθε αμφιλεγόμενου υλικού κατόπιν της ανάρτησής του. Συνακόλουθα, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια ή μη-ενέργεια αναφορικά με διαβιβάσεις, επικοινωνίες ή υλικό που παρέχεται από οποιονδήποτε χρήστη ή τρίτο μέρος. Δε φέρουμε ευθύνη ή υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε για την εκτέλεση ή τη μη εκτέλεση των ενεργειών που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Πρότυπα Περιεχομένου

Τα παρόντα πρότυπα περιεχομένου εφαρμόζονται σε όλες τις Συνεισφορές Χρηστών και στη χρήση των Διαδραστικών Υπηρεσιών. Οι Συνεισφορές Χρηστών πρέπει στο σύνολό τους να συμμορφώνονται με όλους τους εφαρμοστέους ομοσπονδιακούς, κρατικούς, τοπικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οι Συνεισφορές Χρηστών δεν πρέπει:

 • Να περιλαμβάνουν υλικό δυσφημιστικό, χυδαίο, αισχρό, προσβλητικό, επιθετικό, παρενοχλητικό, βίαιο, έκφραση μίσους, προκλητικό ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ανάρμοστο,
 • Να προωθούν σεξουαλικό ή πορνογραφικό περιεχόμενο, βία, ή διάκριση βασιζόμενη στο γένος, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία,
 • Να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματική ιδιοκτησία, ή άλλη διανοητική ιδιοκτησία ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
 • Να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημοσιότητας και ιδιωτικότητας) άλλων ή να περιέχει οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να πυροδοτήσει οποιαδήποτε αστική ή ποινική ευθύνη σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους ή κανονισμούς ή που θα μπορούσε με άλλο τρόπο να συγκρούεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων,
 • Να είναι πιθανό να εξαπατήσει οποιοδήποτε πρόσωπο,
 • Να προωθεί παράνομη δραστηριότητα ή να υπερασπίζεται, προωθεί ή υποστηρίζει οποιαδήποτε παράνομη πράξη,
 • Να προκαλεί ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε, ή να είναι πιθανό να αναστατώσει, ντροπιάσει, πανικοβάλει, ή ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
 • Να συνιστά πλαστοπροσωπία άλλου προσώπου ή να παριστά αναληθώς την ταυτότητά Σας ή τη σύνδεσή Σας με οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό,
 • Να περιλαμβάνει εμπορικές δραστηριότητες ή πωλήσεις, όπως διαγωνισμούς, λοταρίες ή άλλες πωλήσεις, προωθήσεις, παζάρια ή διαφήμιση, και
 • Να δίνει την εντύπωση ότι προέρχεται από ή υποστηρίζεται από Εμάς ή από άλλο πρόσωπο ή φορέα, εάν αυτό δεν συμβαίνει.

Παραβίαση Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Εάν θεωρείτε πως οποιαδήποτε Συνεισφορά Χρηστών παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία Σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί Μας στο [email protected] για οδηγίες στέλνοντάς Μας ειδοποίηση για παραβίαση πνευματικής ιδιοκτησίας, Είναι πολιτική της Εταιρείας να διακόπτει τους λογαριασμούς χρηστών προσώπων που προβαίνουν επανειλημμένα σε παραβιάσεις.

Αξιοπιστία των Αναρτώμενων Πληροφοριών

Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στην ή μέσω της Υπηρεσίας είναι διαθέσιμες αποκλειστικά για σκοπούς γενικής πληροφόρησης. Δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή χρησιμότητα ων πληροφοριών. Κάθε εγγύηση αξιοπιστίας που θέτετε στις εν λόγω πληροφορίες είναι αυστηρά με δική Σας ευθύνη. Αρνούμεθα κάθε ευθύνη και υποχρέωση που προκύπτει από κάθε εγγύηση αξιοπιστίας που τίθεται στο εν λόγω υλικό από Εσάς ή άλλους επισκέπτες της Υπηρεσίας ή από οποιονδήποτε που μπορεί να ενημερώνεται από οποιοδήποτε περιεχόμενό του.

Η Υπηρεσία μπορεί από καιρού εις καιρό να περιλαμβάνει περιεχόμενο που παρέχεται από τρίτα μέρη, περιλαμβανομένου υλικού που παρέχεται από άλλους χρήστες, διαχειριστές ιστολογίων και δικαιοπαρόχους, συνεργάτες, φορείς συγκέντρωσης πληροφοριών και /ή φορείς υπηρεσιών αναφοράς τρίτων μερών. Όλες οι δηλώσεις και/ή απόψεις που εκφράζονται στο εν λόγω υλικόκαι όλα τα άρθρα και απαντήσεις σε ερωτήσεις και άλλο υλικό, πέρα από το περιεχόμενο που παρέχεται από την Εταιρεία, είναι αποκλειστικά απόψεις και ευθύνη του προσώπου ή φορέα που παρέχει αυτό το υλικό. Το υλικό αυτό δεν αντανακλά απαραίτητα την άποψη της Εταιρείας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι απέναντί Σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου μέρους για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια οποιουδήποτε υλικού που παρέχεται από οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

Αλλαγές στην Υπηρεσία

Ενδέχεται να ανανεώνουμε το περιεχόμενο της Υπηρεσίας από καιρού εις καιρό, αλλά το περιεχόμενό της δεν θα είναι απαραότητα πλήρες ή επικαιροποιημένο. Οποιοδήποτε υλικό της Υπηρεσίας μπορεί να είναι παρωχημένο οποιαδήποτε χρονική στιγμή και δεν φέρουμε ευθύνη επικαιροποίησής του.

Πληροφορίες σχετικά με Εσάς και τις επισκέψεις Σας στην Υπηρεσία

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουμε στην Υπηρεσία υπόκεινται στην Πολιτική Μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Χρησιμοποιώντας την Υπηρεσία αναγνωρίζετε όλες τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε σχετικά με τις πληροφορίες Σας, όσο οι εν λόγω ενέργειες παραμένουν σε συμμόρφωση με την Πολιτική Μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Σύνδεσμοι στην Υπηρεσία και Λειτουγίες Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Μπορείτε να παρέχετε σύνδεσμο στην ιστοσελίδα Μας, εφόσον το πράττετε με τρόπο που είναι δίκαιος και νόμιμος και δεν βλάπτει τη φήμη Μας ούτε επωφελείται αυτής, αλλά δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσετε σύνδεσμο κατά τρόπο ώστε να επικαλείστε οποιασδήποτε μορφής συνεργασία, έγκριση ή υποστήριξη από την πλευρά Μας.

Η Υπηρεσία μπορεί να παρέχει ορισμένες λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης που Σας επιτρέπουν:

 • Να παρέχετε σύνδεσμο στη δική Σας ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδες τρίτων μερών προς ορισμένο περιεχόμενο της Υπηρεσίας.
 • Να αποστέλλετε emails ή άλλες επικοινωνίες με ορισμένο περιεχόμενο ή συνδέσμους προς ορισμένο περιεχόμενο στην Υπηρεσία, και
 • Να παρουσιάζετε ή να εμφανίζετε περιορισμένα τμήματα του περιεχομένου της Υπηρεσίας στη δική Σας ιστοσελίδα ή σε ιστοσελίδες τρίτων μερών.

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτες τις λειτουργίες μόνο όπως παρέχονται από Εμάς και μόνο αναφορικά με το περιεχόμενο με το οποίο παρουσιάζονται και πάντοτε σύμφωνα με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις παρέχουμε αναφορικά με αυτές τις λειτουργίες. Σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν πρέπει:

 • Να εγκαθιστάτε σύνδεσμο από οποιαδήποτε ιστοσελίδα της οποίας δεν είστε ιδιοκτήτης,
 • Να παρουσιάζετε ή να εμφανίζετε την Υπηρεσία ή τμήματα αυτής με ενέργειες όπως σύνδεσμοι-πλαίσια, βαθείς σύνδεσμοι ή εσωτερικοί σύνδεσμοι σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα,
 • Να παρέχετε σύνδεσμο προς οποιοδήποτε άλλο μέρος της Υπηρεσίας πέραν της αρχικής σελίδας,
 • Να προβαίνετε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αναφορικά με το υλικό της Υπηρεσίας που δε συμβαδίζει με οποιαδήποτε άλλη διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης.

Η Υπηρεσία από την οποία παρέχετε το σύνδεσμο ή στην οποία καθιστάτε ορισμένο περιεχόμενο προσβάσιμο, θα πρέπει να συμμορφώνεται  με κάθε τρόπο με τα Πρότυπα Περιεχομένου που περιγράφονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Συμφωνείτε να συνεργάζεστε μαζί Μας ώστε να διακόπτεται αυτόματα κάθε μη εξουσιοδοτημένος σύνδεσμος-πλαίσιο ή σύνδεσμος. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλούμε την άδεια τοποθέτησης συνδέσμων χωρίς προειδοποίηση.

Μπορούμε να απενεργοποιούμε όλες τις λειτουργίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όλους τους συνδέσμους, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, κατά τη διακριτική Μας ευχέρεια.

Σύνδεσμοι από την Υπηρεσία

Αν η Υπηρεσία περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες και πόρους που παρέχονται από τρίτα μέρη, οι εν λόγω σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνσή Σας. Αυτό περιλαμβάνει συνδέσμους που περιέχονται σε διαφημίσεις, περιλαμβανομένων διαφημιστικών πλαισίων και χορηγούμενων συνδέσμων. Δεν έχουμε έλεγχο στο περιεχόμενο των εν λόγω ιστοσελίδων ή πόρων. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για αυτά ή για κάθε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την χρήση τους εκ μέρους Σας. Αν αποφασίσετε να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες που συνδέονται στην Υπηρεσία, το πράττετε με αποκλειστικά δική Σας ευθύνη και σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης των εν λόγω ιστοσελίδων.

Γεωγραφικοί Περιορισμοί

Ο ιδιοκτήτης της Υπηρεσίας εδρεύει στην Κοινοπολιτεία της Pennsylvania στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρέχουμε την Υπηρεσία προς χρήση μόνο από πρόσωπα που ευρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ισχυριζόμαστε πως η Υπηρεσία η οποιοδήποτε περιεχόμενό της είναι διαθέσιμο εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρόσβαση στην Υπηρεσία μπορεί να μην είναι νόμιμη για ορισμένα άτομα ή σε ορισμένες χώρες. Αν αποκτάτε πρόσβαση στην Υπηρεσία εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, το πράττετε με δική Σας πρωτοβουλία και ευθύνεστε για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία. We provide the Service for use only by persons located in the United States.

Αποποίηση Ευθυνών

Αντιλαμβάνεστε πως δεν μπορούμε και δεν εγγυώμεθα ότι τα αρχεία που είναι διαθέσιμα προς καταφόρτωση από το διαδίκτυο στην Υπηρεσία θα είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλο βλαπτικό κώδικα. Είστε υπεύθυνοι να διενεργείτε επαρκείς διαδικασίες και ελέγχους προκειμένου να ικανοποιείτε τις ιδιαίτερες απαιτήσεις σας για αντιιική προστασία και ακρίβεια εισροής και εκροής δεδομένων και για τη διατήρηση μέσου εκτός της ιστοσελίδας Μας  για κάθε επανάκτηση τυχόν απωλεσθέντων δεδομένων. ΔΕ ΦΕΡΟΥΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ Η ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΙΟΥΣ, Ή ΑΛΛΟ ΒΛΑΠΤΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΒΑΛΕΙ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ, Η ΑΛΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΥΛΙΚΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΥΤΗΝ, Η ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΕ ΑΥΤΗΝ.

Η ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» ΚΑΙ «ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ»ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ. ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΟΥΤΕ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΕΓΓΥΑΤΑΙΙ ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, Η ΑΔΙΑΚΟΠΑ, ΟΤΙ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ, ΟΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ Η Ο ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Η ΑΛΛΑ ΒΛΑΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Η ΟΤΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΙΚΝΑΟΠΟΙΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ Η ΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΗ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΗ, ΝΟΜΙΜΗ Η ΑΛΛΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΟΥΝ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Περιορισμός Ευθύνης

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ Η ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΟΙ ΤΟΥΣ, ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΥΠΟ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ, ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Η ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΧΡΗΣΗ Η ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΩΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Η ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Η ΚΥΡΩΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ, ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΚΟΥΧΙΑΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ, ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Η ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΙΤΕ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, Η ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΕΦΘΕΙ.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΙ Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Αποζημίωση

Θα υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε και διατηρείτε αζήμια την Εταιρεία, τις θυγατρικές της, δικαιοπαρόχους της, παρόχους υπηρεσιών και τους αντίστοιχους υπαλλήλους, διευθυντές, εργαζομένους, εργολάβους, προστηθέντες, δικαιοπαρόχους, προμηθευτές, διαδόχους και εντολοδόχους, από και έναντι κάθε απαίτησης, ευθυνών, ζημιών, δικαστικών κρίσεων, επιδικάσεων, απωλειών, κόστους, εξόδων ή αμοιβών (περιλαμβανομένων εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που απορρέουν από ή σχετίζονται με την εκ μέρους Σας παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης ή την εκ μέρους Σας χρήση της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων των Συεισφορών Χρήστη Σας, κάθε χρήσης του περιεχομένου της Υπηρεσίας, υπηρεσιών και προϊόντων άλλων από αυτά που ρητώς επιτρέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ή της εκ μέρους Σας χρήσης κάθε πληροφορίας που αποκτάται από την Υπηρεσία.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

Όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την Υπηρεσία και τους παρόντες Όρους Χρήσης και με κάθε διένεξη ή απαίτηση που απορρέει από αυτά ή σχετίζεται με αυτά (σε κάθε περίπτωση, περιλαμβανομένων εξωσυμβατικών διενέξεων ή απαιτήσεων) πρέπει να διέπεται και να ερμηνεύεται σύμφωνα με τους εσωτερικούς νόμους της Κοινοπολιτείας της Pennsylvania χωρίς να ενεργοποιείται οποιαδήποτε επιλογή ή σύγκρουση νομικών διατάξεων ή κανόνων (είτε της Κοινοπολιτείας της Pennsylvania είτε άλλης δικαιοδοσίας).

Κάθε ένδικο βοήθημα, αγωγή ή διαδικασία που προκύπτει από ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας θα εισάγονται αποκλειστικά στα ομοσπονδιακά δικαστήρια των Ηνωμένων Πολιτειών ή στα δικαστήρια της Κοινοπολιτείας της Pennsylvania, σε κάθε περίπτωση που υπάγεται στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Διαμερίσματος της Pennsylvania. Παραιτείστε από κάθε ένσταση στην άσκηση δικαιοδοσίας σε Εσάς από τα εν λόγω δικαστήρια και στην υπαγωγή σε αυτά τα δικαστήρια.

Διαιτησία

Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας, η τελευταία μπορεί να απαιτήσει από εσάς ν αυποβάλετε τυχόν διενέξεις που απορρέουν από τη χρήση των παρόντων Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας, περιλαμβανομένων διενέξεων που απορρέουν ααπό ή σχετίζονται με την ερμηνεία, παραβίαση, ακυρότητα, μη-εκτέλεση ή καταγγελία τους, σε οριστική και δεσμευτική διαιτησία σύμφωνα με τους Κανόνες Διαιτησίας της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, με εφαρμοστέο το δίκαιο της Pennsylvania.

ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΟΥΝ Η ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Περιορισμός Χρόνου Έγερσης Απαιτήσεων

ΚΑΘΕ ΑΓΩΓΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΕΧΕΤΕ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ Η ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Η ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΛΩΣ ΑΥΤΗ Η ΑΓΩΓΗ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΦΕΤΑΙ ΜΟΝΙΜΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Παραίτηση και Αυτοτέλεια

Καμία παραίτηση από την Εταιρεία από οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση που προβλέπεται στους παρόντες Όρους Χρήσης δεν θα πρέπει να θεωρείται περαιτέρω ή συνεχιζόμενη παραίτηση από τον εν λόγω όρο ή προϋπόθεση ή παραίτηση από άλλο όρο ή προϋπόθεση, και κάθε αποτυχία της Εταιρείας να εγείρει ένα δικαίωμα ή πρόβλεψη των παρόντων Όρων Χρήσης δε συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή πρόβλεψη.

Αν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης κριθεί από ένα δικαστήριο ή άλλη αρχή ή αρμόδια δικαιοδοσία άκυρη, παράνομη ή ανεφάρμοστη για οποιονδήποτε λόγο, η εν λόγω διάταξη θα πρέπει να διαγράφεται ή να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατό ώστε οι εναπομείνασες διατάξεις των Όρων Χρήσης να συνεχίσουν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

Συνολική Συμφωνία

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αποτελούν τη μοναδική και συνολική συμφωνία μεταξύ Υμών και της Womanlandia LLC αναφορικά με την Υπηρεσία, και υπερισχύουν κάθε προηγούμενης και σύγχρονης συνεννόησης, συμφωνίας, δήλωσης και εγγύησης, τόσο γραπτής όσο και προφορικής, σχετικά με την Υπηρεσία.

Τα σχόλιά σας και όσα σας απασχολούν

Η Υπηρεσία λειτουργεί από την Womanlandia LLC, 1761 Cambridge Drive, State College, Pennsylvania, 16803.

Κάθε άλλη ανατροφοδότηση, σχόλια, αιτήματα για τεχνική υποστήριξη και άλλες επικοινωνίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία θα πρέπει να απευθύνονται στο [email protected].